Wonen

Facilicom Solutions - Omgevingen - Woon

WONEN IN DE 21-STE EEUW

Bewoners woningcorporaties stellen eisen

Woningcorporaties nemen bewonerswensen als uitgangspunt. Daarom is passende, veilige en comfortabele huisvesting, die in verbinding staat met zijn omgeving, belangrijk. Flexibiliteit, verduurzaming van vastgoed én beheersing van de woonkosten zijn voor de corporatie net zo belangrijk. Facilicom Solutions snapt dat: we zijn expert op het gebied van woondiensten en werken al vele jaren voor woningcorporaties, en dus ook voor bewoners. Zodoende weten we heel goed wat er leeft in de woonsector. Dus ook dat bewoners anno nu hoge eisen stellen aan hun woning en woonomgeving. Ze hechten daarbij ook steeds meer aan flexibele en professionele diensten; van cameratoezicht en glasbewassing tot buurtactiviteiten en EHBO trainingen.

Kostenbeheersing voor woningcorporaties

Tegelijkertijd moet de woningcorporatie zuinig zijn. De Vpb-plicht, de verhuurderheffing, en de jarenlange kostenstijgingen die de corporatie niet kan compenseren met een huuraanpassing, maken dat de sector scherp aan de wind moet zeilen. Nieuwbouw wordt vaak uitgesteld, corporaties kiezen eerder voor renoveren of transformatie. Ook kunnen corporaties hun voordeel doen met uitgekiend technisch beheer, dynamisch onderhoud en energiemanagement. Allemaal diensten die Facilicom Solutions kan leveren.

Verschuivingen in de woningmarkt

Grote verschuivingen in de dynamische Nederlandse woningmarkt zien we bij het maatschappelijk vastgoed, met nieuwe financieringsvormen en nieuwe toetreders. De markt voor particuliere woonzorg en particuliere verpleging groeit snel. Facilicom is daarin zelf ook actief met Compartijn: comfort care voor senioren.

Ook statushouders moeten een passende woonomgeving vinden en integreren in de wijk. Facilicom biedt met het WIL-concept (Wonen, Integreren en Leefbaarheid) invulling aan deze uitdaging. In een breder verband werkt Facilicom aan verbinding en welzijn in de wijk met Incluzio. Incluzio maakt van elke wijk een betere wijk door een persoonlijke en integrale visie op zorg, welzijn en dienstverlening.

Kerntaak woningcorporatie

Woningcorporaties richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten, en hebben dus interesse in ketensamenwerking. Facilicom Solutions speelt hierop in met diensten en concepten op het gebied van bewonersservices, technisch beheer, prestatie en systeemgericht onderhoud en energiemanagement. Daarnaast verzorgen we complete renovatietrajecte en hebben we een zusterbedrijf Incluzio dat zorgt voor meer samenhang en verbinding in de wijk.